Phương pháp Montessori được đặt theo tên người sáng lập: Tiến sĩ Maria Montessori, một bác sĩ kiêm nhà giáo dục người Ý. Phương pháp giáo dục Montessori nhấn mạnh về tính độc lập, trách nhiệm, tập ...