A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2020- 2021

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Số:       /KH-MNSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Sơn Tây, ngày    tháng 10  năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2020- 2021

          Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

          Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-MNSC ngày 30 tháng 9 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường mầm non Sơn Ca đã được phòng GD-ĐT Thị xã Sơn Tây phê duyệt;

          Ban Giám hiệu Trường Mầm non Sơn Ca xây dựng kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2020- 2021 như sau: 

            I. Mục tiêu thực hiện công khai

          - Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong công tác.

          - Quản lý tốt việc thu, chi ngân sách cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng tập thể có tính đoàn kết nội bộ tốt.

          - Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          - Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.

          - Thực hiện công khai của nhà trường về chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để phụ huynh, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

          - Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

          II. Nội dung thực hiện

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.

a) Cam kết chất lượng giáo dục (Theo Biểu mẫu 01). Các nội dung:

Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được; Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế (Theo Biểu mẫu 02). Các nội dung:

Số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi.

c) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

d) Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Cơ sở vật chất. (Theo Biểu mẫu 03). Nội dung:

Diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định; số lượng đồ chơi ngoài trời, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp.

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Theo Biểu mẫu 04).

Nội dung:

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính:

a) Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:

Công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân hàng nhà nước hỗ trợ. Nội dung cụ thể:

          Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác (theo Biểu mẫu số 02); Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt; Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt (theo Biểu mẫu số 03); Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước (theo Biểu mẫu số 4, Biểu mẫu số 5).

b) Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.

c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

đ) Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

III. Hình thức và thời điểm công khai

1. Với tất cả các nội dung:

 a) Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường vào tháng 6, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

b) Niêm yết công khai tại nhà trường đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời điểm công khai là tháng 6 và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

2. Bổ sung khoản b mục 3 phải công khai thêm:

a) Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ trẻ hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ trước khi nhà trường tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục đối với trẻ em mới tiếp nhận.

b) Phổ biến hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ trước khi tổ chức họp cha mẹ trẻ vào đầu năm học mới đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại nhà trường.

          IV. Thực hiện 4 kiểm tra:

          1. Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở thường xuyên kiểm tra việc phân bổ ngân sách nhà nước cấp chi phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường, kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn, kinh phí chi cho mua sắm dụng cụ phục vụ trong nhà trường, kinh phí chi cho việc mua bổ sung tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên...

          2. Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở: Kiểm tra các khoản thu đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh nộp kịp thời về nhà trường tránh tình trạng để tồn đọng tại người thu.

          3. Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở: Kiểm tra về chi ngân sách, chế độ cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên, chế độ nâng lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

          4. Ban thanh tra chuyên môn dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường kiểm tra chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh theo định kỳ, theo lịch kiểm tra định kỳ trong năm.

          V. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo

          - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

          - Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học 2019-2020 và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học 2020-2021 trước 15/10/2020.

          - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.

          - Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

          + Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

          + Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

          + Đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

          Trên đây là kế hoạch Thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” về chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục và thu chi tài chính năm học 2020-2021 của trường mầm non Sơn Ca./.

 

Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng GD-ĐT (để báo cáo);                                                          

 - Trang web của trường;                                                                (Đã ký)

 - Niêm yết ở bảng tin công khai;

 - Lưu: VT.                                                                  

 

 

                                                                                Nguyễn Thị Minh Hảo

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRÌNH CÔNG KHAI CHI TIẾT
 

STT

Nội dung

Thời điểm- Thời gian

Hình thức

Biểu mẫu

 

 

 Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.

- Cam kết chất lượng giáo dục

Tháng 6; 9

30 ngày

 

- Trang Website

- Niêm yết tại bảng công khai

Theo Biểu

mẫu 01

- Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế

Tháng 6; 9

30 ngày

 

- Trang Website

- Niêm yết tại bảng công khai

Theo Biểu

 mẫu 02

- Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

Tháng 6; 9

30 ngày

 

- Trang Website

- Niêm yết tại bảng công khai

 

- Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Tháng 6; 9

30 ngày

 

- Trang Website

- Niêm yết tại bảng công khai

 

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Cơ sở vật chất

Tháng 6

30 ngày

 

- Trang Website

- Niêm yết tại bảng công khai

 Theo Biểu mẫu 03

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Tháng 6

30 ngày

 

- Trang Website

- Niêm yết tại bảng công khai

Theo Biểu

mẫu 04

 

 

 

Công khai thu chi tài chính:

Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:

- Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác.

 - Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt; Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt

- Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước

 

Sau khi có thông báo 15 ngày của cấp có thẩm quyền

 

 

 

- Niêm yết tại bảng công khai

 

Theo Biểu

 mẫu số 02

Sau khi có thông báo 15 ngày

của cấp có thẩm quyền

 

 

- Niêm yết tại bảng công khai

 

Theo Biểu

mẫu số 03

 

 

 

 

Sau khi có thông báo 15 ngày của cấp có thẩm quyền

 

 

- Niêm yết tại bảng công khai

Theo Biểu mẫu số 04, Biểu mẫu số 05

 

- Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.

Tháng

9/2020

- Phổ biến họp phụ huynh học sinh đầu năm toàn trường.

 

- Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

Tháng 6

30 ngày

 

- Niêm yết tại bảng công khai

 

- Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

Sau khi có kết quả thực hiện chính sách

 

 

 

- Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 6

30 ngày

 

- Trang Website

- Niêm yết tại bảng công khai

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hảo
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Hôm qua : 75
Tháng trước : 12.452